Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Dostęp do informacji nie ogłoszonych w BIPJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (W TYM KARTY USŁUG I FORMULARZE)   »   Udostępnianie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112 poz.1198)
informacja publiczna nie udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. pobierz<<  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
Informacje będą udostępniane w trybie określonym ustawą w siedzibie Urzędu na poszczególnych właściwych merytorycznie stanowiskach pracy.

Uwaga
: Prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej ( np. zestawienia, wyciągi itp.)wymaga od wnioskodawcy wykazania przesłanki interesu publicznego (art. 3 ustawy). 
Jeżeli w wyniku udostepniania informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty (art. 15 ustawy). 
Nie podlegają udostępnieniu informacje chronione ustawami (m.in. ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999r. (Dz.U Nr 11, poz.95 z późn. zm.) , a także ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z  2002r Nr 101, poz.926) z następującymi wyjątkami:

1.1. Na podst. ustawy o ochronie informacji niejawnych – Art. 49. 1.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową określonej osobie lub instytucji może nastąpić na podstawie pisemnej zgody odpowiednio Szefów Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów albo ministra właściwego dla określonego działu administracji rządowej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub kierownika urzędu centralnego, a w przypadku ich braku – na podstawie pisemnej zgody właściwej służby ochrony państwa.

1.2. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową może wyrazić na piśmie kierownik jednostki organizacyjnej, wyłącznie w odniesieniu do informacji wytworzonych w tej jednostce.

1.3. Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych nie oznacza zmiany lub zniesienia jej klauzuli tajności oraz musi określać zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępnienia.

2.1.  Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych: Art. 29. 1. W przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, administrator danych, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

2.2. Dane osobowe, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, mogą być także udostępnione w celach innych niż włączenie do zbioru, innym osobom i podmiotom niż wymienione w ust. 1, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

2.3. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.

2.4. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.