Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza


Wójt: Wacław Stanisław PAWŁOWSKI
pokój nr 8,
tel. (16) 671-14-86, 
(16) 671-14-84
(16) 672-74-30 wewn. 22,
(16) 671-13-95 wewn. 22

Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
tel.: (16) 671-14-86 lub (16) 671-14-84
fax: (16) 733-22-02
e-mail: sekretariat@krzywcza.pl
www.krzywcza.pl

kod terytorialny: 1813052
 

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY:
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK
– OD 7:00 DO 15:00

NIP URZĘDU GMINY: 795-11-43-530
NIP GMINY KRZYWCZA: 795-23-06-307
REGON URZĘDU GMINY: 000544148
REGON GMINY KRZYWCZA: 650900393

KONTO BANKOWE:
BANK SPÓŁDZIELCZY W DYNOWIE FILIA W KRZYWCZY
NR KONTA BANKOWEGO: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Urzędu Gminy Krzywcza jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl

Uwaga: Aby można było złożyć wniosek do Urzędu w formie elektronicznej, konieczne jest założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów.

Od 1 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

– e-mail’em na adres sekretariat@krzywcza.pl,
– faxem na nr 16 7332202,
– telefonicznie na nr 16 6711486; 16 6727430,
– drogą pocztową.

Zapraszamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej. Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej jest ważnym prawem warunkującym świadomy udział obywateli w życiu publicznym.

Dokumenty zamieszczone w bip w postaci plików .doc można otworzyć za pomocą: darmowego pakietu oprogramowania biurowego open office który dostępny jest na stronach: programy do pobrania

Dokumenty zamieszczone w bip w postaci plików .pdf można otworzyć za pomocą: darmowego oprogramowania Acrobat Reader

Gmina Krzywcza z podziałem na sołectwa

Gmina Krzywcza z podziałem na sołectwa

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do postępowania zakupowego prowadzonego w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2024 z dnia 24.07.2024 r. pn.: „Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzywczy” Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do postępowania zakupowego prowadzonego w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2024 z dnia 24.07.2024 r. pn.: „Prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krzywczy” Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do postępowania zakupowego prowadzonego w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2024 z dnia 24.07.2024r. pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia w Zespole Kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Babicach” Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na sołtysów oraz kandydatów na członków komisji wyborczych w wyborach sołtysów zarządzonych na dzień 25 sierpnia 2024 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywczaz dnia 10 lipca 2024 r.w sprawie sposobu zgłaszania […]

Informacja o dacie i miejscach przeprowadzenia głosowań w wyborach sołtysów

BabiceWybory Sołtysa Babic odbędą się w niedzielę, 25 sierpnia 2024 r.Głosowanie przeprowadzone […]

INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSÓW 

1. Na mocy uchwały Nr III/16/2024 Rady Gminy Krzywcza z dnia 20 […]

Obwieszczenie znak SGI.6733.5.2024.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 5 lipca 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2024-2029) w dniu 10 lipca (środa) 2024 r. o godz. 10:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2024-2029) w dniu 10 lipca (środa) 2024 r. o godz. […]

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2025
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do postępowania zakupowego prowadzonego w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2024 z dnia 19.06.2024r. pn. Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzywczy
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent – Doradca ds. powietrza i energii w ramach projektu LIFE PODKARPACKIE w Urzędzie Gminy Krzywcza
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do postępowania zakupowego prowadzonego w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2024 z dnia 19.06.2024r. pn. Prace konserwatorskie polichromii wnętrza kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Krzywczy
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do postępowania zakupowego prowadzonego w formie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2024 z dnia 14.06.2024r. pn. Prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia w Zespole Kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Babicach
Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2024-2029) w dniu 20 czerwca (czwartek) 2024 r. o godz. 11:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2024-2029) w dniu 20 czerwca (czwartek) 2024 r. o godz. […]

Obwieszczenie z dnia 6 czerwca 2024 r. Wojewody Podkarpackiego
Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o Rozeznaniu rynku w celu oszacowania wartości zamówienia

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza o Rozeznaniu rynku w celu oszacowania wartości zamówienia […]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYWCZA W SPRAWIE RAPORTU O STANIE GMINY ZA 2023 ROK

Krzywcza, dnia 27.05.2024 r.       Raport o stanie gminy za 2023 rok […]

Wyniki ogłoszonych konkursów na realizację działań profilaktycznych

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że w ogłoszonym w dniu 15.04.2024 r. konkursie […]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2023 r.