Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza

epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi

Doręczanie dokumentów elektronicznych
do Urzędu Gminy Krzywcza


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). Skrzynka podawcza na ePUAP spełnia wymogi prawa, a w szczególności:

  • wystawianie urzędowego poświadczenia odbioru zgodnego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych;
  • obsługa dokumentów elektronicznych zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. :

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Krzywcza:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@krzywcza.pl
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Krzywcza pod adresem: /ugkrzywcza/SkrytkaESP na platformie ePUAP  http://epuap.gov.pl, w celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

UWAGA!

Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) można otrzymać wyłącznie dostarczając dokumenty elektroniczne za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy Krzywcza:

  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnione profilem zaufanym,
  • formaty danych w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism:

.doc
.docx
.gif
.jpg (jpeg)
.ods
.odt
.pdf
.png
.rtf
.txt
.xls
.xlsx

  • wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB,
  • dokumenty i nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane.

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Krzywcza na platformie ePUAP można zrealizować następujące usługi:

1. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu.

2. Pismo ogólne do urzędu