Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia

Wyniki ogłoszonych konkursów na realizację działań profilaktycznych

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że w ogłoszonym w dniu 15.04.2024 r. konkursie […]

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Krzywcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2023 r.
Zarządzenie nr 36/2024 Wójta Gminy Krzywcza z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy
Ogłoszenie konkursu ofert
Informacja z dnia 17 listopada 2023 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

            Wójt Gminy Krzywcza informuje, że przystępuje […]

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Krzywcza z NGO w 2024 r.

UWAGA organizacje pozarządowe!!! Na podstawie uchwały Nr 96/XVI/2011 Rady Gminy Krzywcza z […]

Zawiadomienie o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 98 w Krzywczy bez przeprowadzenia głosowania

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krzywczy zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 98 o […]

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza

Krzywcza, 03.07.2023 r. OA.4123. 1.2023 ZAWIADOMIENIEo zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z […]