Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Podatki i opłaty lokalnePrawo lokalne   »   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

URZĄD GMINY KRZYWCZAAdres: 37 – 755 Krzywcza 36
Konto bankowe: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 700 – 1500
e-mail: sekretariat@krzywcza.pl, 
strona internetowa: www.krzywcza.pl,
tel. +48 16 671 14 86, fax. +48 16 733 22 02
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Miejsce załatwienia sprawyReferat Księgowo Finansowy, pokój nr 4, tel. 166711486, 166711395 wewn. 38
Osoba załatwiająca sprawęMałgorzata Brożyniak
Wymagane dokumentywniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (faktury należy złożyć wraz z wnioskiem)
Dokumenty do wglądu:Nie dotyczy
OpłatyNie podlega opłacie skarbowej
Termin załatwienia sprawyDo 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Tryb odwoławczyOdwołanie od decyzji przyznającej zwrot podatku akcyzowego lub decyzji odmawiającej zwrotu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Krzywcza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Inne informacjeZwrot podatku przysługuje z tyt. posiadania gruntów rolnych położonych na obszarze Gminy Krzywcza wg stanu określonego w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego danego roku.W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania np. współwłasności, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze (współwłaściciele) wyrażą pisemną zgodę (nie dotyczy współmałżonków).Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składają producenci rolni (osoby fizyczne lub osoby prawne), będące posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym w terminach od 1 do 28 lutego i od 1 do 31 sierpnia 2023 roku.Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi: 132,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 48,00 zł x średna roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:w dniach od 3 do 28 kwietnia – jeżeli wnioski zostały złożone w terminie od 1 do 28 lutego 2023 r.,w dniach od 2 do 31 października – jeżeli wnioski zostały złożone w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r.Szczegółowe informacje wraz z materiałami do pobrania na temat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można pobrać ze strony internetowej www.gov.pl:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego
 
Podstawa prawnaUstawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.),Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 846, z późn. zm.),Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466),Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. poz. 2832),
Data aktualizacji12 stycznia 2023 r.