Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza


Wójt: Wacław Stanisław PAWŁOWSKI
pokój nr 8,
tel. (16) 671-14-86, 
(16) 671-14-84
(16) 672-74-30 wewn. 22,
(16) 671-13-95 wewn. 22

Urząd Gminy Krzywcza
Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
tel.: (16) 671-14-86 lub (16) 671-14-84
fax: (16) 733-22-02
e-mail: sekretariat@krzywcza.pl
www.krzywcza.pl

kod terytorialny: 1813052
 

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY:
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK
– OD 7:00 DO 15:00

NIP URZĘDU GMINY: 795-11-43-530
NIP GMINY KRZYWCZA: 795-23-06-307
REGON URZĘDU GMINY: 000544148
REGON GMINY KRZYWCZA: 650900393

KONTO BANKOWE:
BANK SPÓŁDZIELCZY W DYNOWIE FILIA W KRZYWCZY
NR KONTA BANKOWEGO: 29 9093 1046 2003 0300 0071 0002

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA Urzędu Gminy Krzywcza jest dostępna na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) http://epuap.gov.pl

Uwaga: Aby można było złożyć wniosek do Urzędu w formie elektronicznej, konieczne jest założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów.

Od 1 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Krzywcza, 37-755 Krzywcza 36, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

– e-mail’em na adres sekretariat@krzywcza.pl,
– faxem na nr 16 7332202,
– telefonicznie na nr 16 6711486; 16 6727430,
– drogą pocztową.

Zapraszamy do korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej. Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej jest ważnym prawem warunkującym świadomy udział obywateli w życiu publicznym.

Dokumenty zamieszczone w bip w postaci plików .doc można otworzyć za pomocą: darmowego pakietu oprogramowania biurowego open office który dostępny jest na stronach: programy do pobrania

Dokumenty zamieszczone w bip w postaci plików .pdf można otworzyć za pomocą: darmowego oprogramowania Acrobat Reader

Gmina Krzywcza z podziałem na sołectwa

Gmina Krzywcza z podziałem na sołectwa

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Krzywcza położonych we wsi Bachów o łącznej powierzchni 20,58 ha
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15.02.2024 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w […]

Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 15.02.2024 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny […]

Zawiadomienie o zwołaniu LXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 21 lutego (środa) 2024 r. o godz. 11:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu LXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 21 lutego (środa) 2024 r. o godz. 11:00 […]

Informacja w sprawie stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych na rok 2024

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych na […]

Obwieszczenie Starosty Przemyskiego z dnia 8 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Przemyślu w wyborach jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie GKŚ.6220.2.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 7 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 116218R w miejscowości Bachów w km od 0+000 do 1+673”.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie podziału Gminy Krzywcza na okręgi wyborcze, ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Gminy Krzywcza oraz siedziby Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy
Obwieszczenie znak: DGH.I.415.2.2024 Ministra Przemysłu z dnia 30 stycznia 2024 r.
Obwieszczenie SGI.6523.1.2024.DI Wójta Gminy Krzywcza z dnia 29.01.2024 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobycie gazu ziemnego z części złoża „Przemyśl’ oraz na wydobycie gazu ziemnego ze złoża „Buszkowiczki”
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska znak: DGK-WK-I.761.120.2023.18.BG z dnia 24.01.2024 r. w sprawie zawiadomienia, że na wniosek spółki ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie zmiany koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Przemyśl” oraz na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Buszkowiczki”.
Postanowienie Nr 6/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Krzywcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Postanowienie Nr 18/2024 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu przemyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 22 stycznia 2024 r.

Obwieszczenie GKŚ.6220.1.2024.GK Wójta Gminy Krzywcza z dnia 22 stycznia 2024 r. o […]

Obwieszczenie znak: SGI.6733.4.2023.DI Wójta Gminy Krzywcza o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami domowymi, dla miejscowości Bachów gmina Krzywcza”
Obwieszczenie znak: SGI.6733.1.2024.DI Wójta Gminy Krzywcza o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa parku wiejskiego w Babicach”
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, WPN.6320.1.9.2023.DD.4 z dnia 03.01.2024 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przyjęciu zarządzenia Regionalnego Dyrektora […]

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego
Zawiadomienie o zwołaniu LX zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 19 stycznia (piątek) 2024 r. o godz. 11:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu LX zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 19 stycznia (piątek) 2024 r. o godz. 11:00 […]