Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Załatwianie spraw w urzędzie

Załatwianie spraw w urzędzie

URZĄD STANU CYWILNEGO

 • wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
 • wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
 • wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego,
 • zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego,
 • zgłoszenie urodzenia dziecka,
 • zmiana imienia i nazwiska,
 • oświadczenie o uznaniu ojcostwa,
 • oświadczenie o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 • zgłoszenie utraty dowodu osobistego,
 • zameldowanie, wymeldowanie lub anulowanie zameldowania w drodze administracyjnej,
 • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 2 miesiące,
 • zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy,
 • wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowy ponad 2 miesiące, wymeldowanie na pobyt czasowy za granicę,
 • wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu,
 • wydawanie dowodów osobistych,
 • wpisywanie do rejestru wyborców.

SPRAWY WOJSKOWE I OBRONNE

 • uznanie poborowego lub żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodzi.

GOSPODARKA KOMUNALNA

 • warunki przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej

GOSPODARKA LEŚNA I GEODEZJA

 • zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieleśnych,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzywcza,
 • podziały nieruchomości,
 • nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 • przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydanie postanowienia opiniującego podział,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 • oddanie nieruchomości w trwały zarząd,
 • oddawanie w użyczenie nieruchomości będących własnością Gminy,
 • darowizna nieruchomości na rzecz gminy,
 • rezygnacja z dzierżawy gruntu,
 • nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej,
 • nabycie nieruchomości przez gminę nieodpłatnie,
 • przedłużenie umowy dzierżawy gruntu,
 • wydzierżawienie gruntu komunalnego,
 • zamiana nieruchomości gruntowych,
 • sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
 • sprzedaż nieruchomości gruntowych – Tryb przetargowy,
 • przydział dodatku mieszkaniowego
 • umieszczanie reklamy w pasie drogowym

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

SPRAWY OŚWIATOWE

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

INNE