Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Prawo lokalneSkargi i Wnioski   »   Zawiadomienie z dnia 19 marca 2021 r.

Zawiadomienie z dnia 19 marca 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KRZYWCZA

Krzywcza, dnia 19 marca 2021 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.),

zawiadamiam
o wtrzymaniu biegów terminu załatwienia spraw dotyczących wniesienia skarg w rozumieniu art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) na Wójta Gminy Krzywcza,

na okres od dnia 19 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r.
Jednocześnie, zgodnie z art. 15zzzzzn1 ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
•    czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust. 1, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron,
•    ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Przewodniczący Rady

(-) Zygmunt Sobol